el Azîz Esma-ül Hüsna

el Azîz Esma-ül Hüsna
Sosyal Medyalarda Bu Konuyu Paylaşırmısın ?

Üstün, kuvvetli, güçlü, şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, daima galip gelen demektir.

Ey her Şeye galip gelen “Aziz” oian Allah’ım. nefsimîzden ve halimizden zilleti bertaraf eyle.

el Aziz, Bu ismi şerif, kuvvet ve galebe mânâsma gelen izzet kökünden gelir. Allah Teâlâ mutlak sürette kuvvet ve galebe sâhibidir.

İzzet sıfatı, Kur’an da birçok yerlerde azab âyetleri bahsinde gelmiştir. Fakat bu ismi şerifin yine birçok defa Hakîm ismi şerifi ile birleştiği görülür. Bunun mânası: Allah Teâlâ’nm kudreti galibidir, fakat hikmeti ile kötülerin cezasını tehir eder, kötülük edip durmakta olan insanları cezalandırmakta acele etmez, demektir.

“…0, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir. ” (İbrahim .-4)

Allah’ın ‘Aziz’ sıfatı, O’nun hiçbir zaman mağlup edilemeyeceğini, her zaman galip olanın Kendisi olduğunu ifade eder. Allah kâinatta mutlak kuvvet sahibidir ve O’ndan üstün hiçbir güç yoktur.

Kâinattaki tüm düzeni, insanların sırrını kavramaya güç yetiremedikleri veya yeni yeni keşfedebildikleri her türlü kanunu yaratan Allah’tır. Bunun yanı sıra yeryüzünde bulunan her canlıyı yaratan da O’dur. Allah’ın kâinatta kendini gösteren sonsuz gücü ve kudreti karşısında, yarattıklarının acizliği ise apaçıktır. Yarattığı tüm varlıklar ancak O’nun emriyle hareket edebilmekte, yaşamlarını sürdürebilmekte, belirli bir düzen içinde var olabilmektedirler.

Kuşkusuz bu acizlik yeryüzüne hâkim olduğunu zanneden insan için de geçerlidir. Bir insan ne kadar güçlü, zengin ve itibar sahibi olsa da, Allah karşısında acizdir, güçsüzdür. Ne malı, ne parası, ne de ona itibar eden insanların sayısı, onu Allah’ın azabına karşı koruyamaz. Ancak Allah’a teslim olan, O’nun emirlerine uygun yaşayan, rızasını kazanmaya çalışanlar hariç… Allah Kur’an-l Kerim’de her zaman Kendi taraftarlarına üstünlük vereceğini vaat etmiştir. Ayetlerde şöyle buyrulmaktadır:

Allah Celle Celalühu

Allah, yazmıştır: “Andolsun, Ben galip geleceğim ve elçilerim de. ” Gerçekten Allah, ‘en büyük kuwet sahibidir, güçlü ve üstün olandır. (Mücadele Suresi, 21)

Bundan (Kuran ’dan) önce (onlar) insanlar için bir hidayet idiler. Doğruyu yanlıştan ayıran (Furkan)ı da indirdi. Gerçek şu ki, Allah ’ın ayetlerini inkâr edenler için şiddetli bir azab vardır. Allah güçlüdür, intikam alıcıdır. (Al-i İmran Suresi, 4)

Allah, gerçekten Kendisi ’nden başka ilah olmadığına şahitlik etti; meleklerve ilim sahipleri de 0 ’ndan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Aziz ve Hâkim olan 0 ’ndan başka ilahyoktur. (Al-iİmraıı, 18)

Onların sözleri seni üzmesin. Şüphesiz “izzet ve gücün’ tümü Allah’ındır. 0, işitendir, bilendir. (Yunus Suresi, 65)

O’nun gücünü bilmek, O’nu hatırdan çıkartmamak, günahlardan uzaklaşmayı, yararlı işlerle meşgul olmayı sağlar. Mutlak Hâkimi Allah’tır. Sevk ve idare O’nun elindedir. O’nun koruma ve himayesi olmadan korunulamaz. O’nun yardımı olmadan başarılı olunamaz. Acizliğini samimiyetle kabul etmek, Allah’ın izzetini müşahede etmeyi sağlar.

el Azîz Esma-ül Hüsna

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “O, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir. ”76?

el-Hattâbî der ki: “Azîz, mağlup edilemeyen güçlü demektir. İzzet, galibiyet ve üstünlük, şiddet ve kuvvet, yücelik ve ululuk gibi anlamlara da gelir. Buna göre Azîz, gücüne erişilmeyen, güçlülükte eşi ve benzeri olmayandır.”763

İbn Kayyim ise şunları söyler: “Azîz, dilediğine karar veren ve uygulayandır. O, izzetinin eksiksiz ve mükemmel oluşuyla kullarına hükmeden ve bu hükmü onlar üzerinde icra edendir. Allah kulların kalplerini ve iradelerini dilediği yöne çevirendir. O dilerse kul ile kalbi arasına da girer.

Allah dilediği şekilde kulunu istek ve irade sahibi yapar. Bu, O’nun üstünlük ve izzetinin mükemmel oluşunu gösterir. Zira Allah’tan başka hiç kimsenin böyle bir şey yapmaya gücü yetmez. Bir insan ancak kişinin bedeni ve dış görünümü üzerinde etkili olabilir. Onu kendi iradesi doğrultusunda istek ve irade sahibi yapması mümkün değildir. Buna ancak karşı konulamayan mutlak üstünlük sahibi olan Allah yapabilir. ”764

Gazali ıse bu ısmi şöyle açıklar: “Azîz, benzeri az bulunan, kendisine şiddetle muhtaç olunan ve ulaşılması zor olandır. Bu üç anlamı kendinde toplamayan kimseye Azîz ismi verilmez. Benzeri az bulunan nice kimseler vardır ki kendisine hiç ihtiyaç duyulmaz. Bu yüzden ona Azîz denilmez. Hatta benzeri bile bulunmayan ve kendisinden çok yararlanılan birine, eğer ulaşmak kolay ise buna da Aziz denilmez. Güneş gibi. Güneşin bir benzeri yoktur ve

birçok yararı vardır. Ama kendisine ulaşmak zor olmadığı için Azîz olarak nitelenemez.”765

Bütün varlıklar her şeyde Allah’ın zatına, sıfatlarına, fiillerine ve bekasına muhtaçtırlar. Hiçbir kimse O’nun gücüne erişemez. Ama O’nun her şeye gücü yeter. Akıl, O’nun gücünü anlamaktan, gözler de O’nun azamet ve yüceliğini müşahede etmekten acizdir. Hiçbir varlık O’nun nimetlerini sayamaz ve şükrünü eda edemez. Bütün Bu sıfatlar başkası için değil yalnız Allah için geçerlidir. Bu Sıfatlar O’nun mutlak üstünlük sahibi olduğunu kesin bir şekilde ispatlanmaktadır.


Sosyal Medyalarda Bu Konuyu Paylaşırmısın ?

YORUM YAZIN