el Mütekebbir Esma-ül Hüsna

el Mütekebbir Esma-ül Hüsna
Sosyal Medyalarda Bu Konuyu Paylaşırmısın ?

Büyüklük ve ululukta tek olan, her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren demektir.

Ey her şeyde büyüklüğünü gösteren “Mütekebbir” olan Allah’ım! Bizleri nefsimizde mütevazi, muhataplarımızın nazarında izzetli kı .

Büyüklük ve ululuk, ancak Allah’a mahsustur, varlığı ile yokluğu Allah’ın bir tek emrine ve iradesine bağlı bulunan kâinattan hiçbir mevcut, bu sıfatı takınamaz.

“0 Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. Meliktir; Kuddûstur; Selam ’dır; Mümindı’n’ Müheymin dir; Azizdir; Cebbardır; Mütekebbirdir. Allah, ( müşriklerin) şirk koştuklarından çok Yücedir. ” (Haşr, 23)

Allah büyüklüğünü ve kudretini Kuran’da verdiği örneklerle anlatır. Bu örneklerden bir tanesi Hz. Musa’nın Allah’ı görmek istemesidir. Hz. Musa Allah’ı görmek istemiş bu yüzden de O’na seslenerek; “Rabbim, bana göster, Seni göreyim” demiştir. Bunun üzerine Allah, “Beni asla göremezsin, ama şu dağa bak; eğer o yerinde karar kılabilirse, sen de Beni göreceksin. ” diye cevap verir. Allah dağa tecelli edince onu paramparça eder ve Hz. Musa bayılarak yere düşer. Kendine geldiğinde ilk söylediği ise “Sen ne Yücesin (Rabbim) ” (Araf Suresi, 143) olur.

Hz. İbrahim ise ayetlerde haber verildiğine göre, “Rabbim, ba__na ölüleri nasıl dirilttiğini göster” demiştir. Bunun üzerine Allah, “Oyleyse, dört kuş tut. Onları kendine alıştır, sonra onları (parçalayıp)

el Mütekebbir

her bir parçasını bir dağın üzerine bırak, sonra da onları çağır. Sana koşarak gelirler. Bil kı’, şüphesiz Allah, üstün ve güçlü olandır, hü.. küm ve hikmet sahibidir” (Bakara Suresi, 260) şeklinde cevap verir. Böylece Allah ona büyüklüğünün bir delilini daha gösterir.

Ateşe atılan Hz. İbrahim’e ise ateşi esenlik kılmıştır. Hz. İsa’nın eliyle ölüleri diriltmiş, kör olanları iyileştirmiştirDenizi yararak F iravun ve ordularını suda boğmuştur. Böylece Allah insanlara her olayda büyüklüğünü ve sonsuz gücünün tecellilerinden bazılarını açıkça göstenniştir.

Allah her an, her yerde ve her olayda büyüklüğünü ve kudretini açıkça gösterir. Dünya hayatına ve hırslarına dalan insanların üzerine sabah vakti bir kasırga gönderir. Onların oturdukları şehrin altını üstüne çevirir ve bir daha oturulamayacak hale getirir. Mallarını, mülklerini ve sahip oldukları her şeyi ellerinden alır.

Bir şehri yalnızca yağmur yağdırarak suların içine gömer, birkaç saniye süren bir depremle bir kenti haritadan siler. O’nun azabıyla hareket eden yer, gök, rüzgâr ve yağmur uğradıkları şehre görülmemiş bir helak getirirler. O şehrin halkı da Allah’ın sarsılmaz gücüne, büyük bir yıkımla şahit olur.

Kuşkusuz Allah Mütekebbirdir. O’nun gücü ve kudreti karşısmda, yeryüzünde büyüklenebilecek kimse yoktur; O, önünde secde edilecek tek makamdır.

Hikmet ve Esrarı

© Bir kimse karısıyla beraber olmadan önce 10 kere bu ismi okusa ve ondan sonra onunla beraber olsa ona Hak Teâlâ hazretlari salih bir zürriyet verir.

© Ihlâsla bu ismi şerifı her gün sabah namazının ardından 664 kere okumaya devam eden kimseye, zalim ve zorbalar itaat eder, sözü ve sohbeti etkili hale gelir.

© Bir kimse bu ismi şerifı bir mekân (ev, bahçe, şehrin surları vb.) 94 tane olacak şekilde yazarsa Allahu Teâlâ c.c, o mekânı her türlü afet ve beladan korur.


Sosyal Medyalarda Bu Konuyu Paylaşırmısın ?

YORUM YAZIN